Terug
Gepubliceerd op 27/08/2021

Besluit  OCMW-raad

do 26/08/2021 - 20:30

Goedkeuring van het reglement van de Speelbieb

Aanwezig: Hugo Vankelecom, voorzitter
Marc Charlier, Bram Peters, Kristina Eyskens, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mario Van Rossum, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Willy Roeykens, Robert Steuts, Geoffroy de Schaetzen, Bram Bartholomees, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Thomas Geyns, Elmo Peeters, Serge Liesenborghs, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher, Nadine Gabet, Kelly Merckx, Ineke Casier, raadsleden
Ilse Vandenbemd, algemeen directeur waarnemend
Verontschuldigd: Christine Tinlot, Jan Trappeniers, raadsleden
Dirk Stoffelen, algemeen directeur waarnemend
Aanleiding

De opening van de speelbieb is voorzien op 25 september.

Regelgeving

Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning van 2 november 2013.

Feiten, context en argumentatie

De Speelbieb is een project van het Huis van het Kind. Gezinnen kunnen speelgoed uitlenen, zodanig dat er verscheidenheid in het speelgoed is, zonder dat ouders dit steeds dienen aan te kopen. Zowel vanuit ecologisch, economisch als sociaal oogpunt zou dit een aanwinst zijn voor onze gemeente.
We richten ons in het bijzonder naar kwetsbare gezinnen, uiteraard zijn alle gezinnen welkom.
Een reglement is nodig voor de werking van de spelotheek. Deze wordt gebruikt als leidraad doorheen de activiteiten en de beslissingen die genomen dienen te worden door de vrijwilligers ter plekke. Voor de uitwerking en formulering van het reglement werden verschillende partners betrokken en werden reglementen van uiteenlopende spelotheken geraadpleegd en geëvalueerd. Hieruit ontstond een reglement op maat van onze Speelbieb aangepast aan de Tervuurse context.

Budget

De gemeente Tervuren heeft een eenmalige subsidie van 29.981,81 euro ontvangen. De besteding van deze coronasubsidies werd voor de eerste keer goedgekeurd op het college van 17/08/2020. Met deze subsidies kon de loods ingericht worden en de nodige werkmiddelen aangeschaft worden. Om het gebruik van die middelen te kunnen opvolgen, wordt aan de lokale besturen gevraagd om in de digitale rapportering over hun jaarrekening de desbetreffende acties te koppelen aan de code ABB-ARM-COR.
De werkingskosten van de speelbieb vallen verder onder het budgetartikel van het Huis van het Kind: 6143010/0900-00.

Publieke stemming
Aanwezig: Hugo Vankelecom, Marc Charlier, Bram Peters, Kristina Eyskens, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mario Van Rossum, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Willy Roeykens, Robert Steuts, Geoffroy de Schaetzen, Bram Bartholomees, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Thomas Geyns, Elmo Peeters, Serge Liesenborghs, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher, Nadine Gabet, Kelly Merckx, Ineke Casier, Ilse Vandenbemd
Voorstanders: Hugo Vankelecom, Marc Charlier, Bram Peters, Kristina Eyskens, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mario Van Rossum, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Willy Roeykens, Robert Steuts, Geoffroy de Schaetzen, Bram Bartholomees, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Thomas Geyns, Elmo Peeters, Serge Liesenborghs, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher, Nadine Gabet, Kelly Merckx, Ineke Casier
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel. De raad keurt het reglement van de Speelbieb van het Huis van het Kind goed.


Artikel 1 Algemeen
Dit reglement is van toepassing in De Speelbieb van Tervuren. De Speelbieb is een deelwerking van de gemeente en wordt ondersteund vanuit het Huis van het Kind - Tervuren. De Speelbieb werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers.
De voertaal in de Speelbieb is het Nederlands.

Artikel 2 Openingstijden
Het adres van De Speelbieb is Loods, School van Tervurendreef, 3080 Tervuren (vlakbij de Markt van Tervuren)
De openingsuren en dagen zijn:
    woensdagen Van 14 tot 16 uur
    zaterdagen Van 10 tot 12 uur
De concrete openingsdagen en eventuele wijzigingen van openingsuren worden tijdig aangekondigd via melding in De Speelbieb en via de Facebookpagina (www.facebook.com/huisvanhetkindtervuren). Het bestuur van De Speelbieb heeft het recht om de openingsuren te wijzigen. Er kan ontleend en teruggebracht worden tot 15 minuten voor sluitingstijd.

Artikel 3 Afspraken
De bezoekers van de Speelbieb volgen steeds de richtlijnen van de medewerkers. De bezoeker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op de medewerkers. Speelbieb medewerkers hebben steeds het recht bezoekers aan te spreken wanneer de gedragscode niet wordt gerespecteerd. Bij het niet naleven van deze code door een bezoeker heeft de Speelbieb medewerker het recht om deze bezoeker te vragen het gebouw te verlaten.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bezoeker gaat akkoord met het gebruik van de door hem of haar ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is voor de werking van de Speelbieb. De bezoeker kan deze gegevens steeds inzien en wijzigen. De Speelbieb deelt de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker behoren niet mee aan derden zonder toestemming van de bezoeker

Artikel 5 Het lidmaatschap
Per gezin of organisatie is een lidmaatschap nodig om materiaal te ontlenen. De geldigheidsduur start op het moment van aanvraag en eindigt een jaar later. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens moeten door de bezoeker onmiddellijk worden meegedeeld. Tarief lidmaatschap voor inwoners van Tervuren en deelgemeenten: 10 euro per gezin per jaar. Tarief lidmaatschap voor niet-inwoners van Tervuren: 20 euro per gezin per jaar. Bij eerdere uitschrijving als lid, wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Gezinnen die via het Sociaal Huis een voucher krijgen worden gratis lid.
Hoe lid worden?
Inschrijven kan in de Speelbieb, waarna men een ledenprofiel verkrijgt. Door zich in te schrijven in de Speelbieb verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement en met de betaling van het lidgeld. Na inschrijving kan de bezoeker speelgoed ontlenen. Een lidmaatschap is gezins- of organisatiegebonden: elk gezin of organisatie is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar lidmaatschap en materiaal. Het uitgeleende speelgoed mag niet doorgegeven of uitgeleend worden aan derden. Zonder lidmaatschap kan er niet worden ontleend. We vragen van onze bezoekers correcte contactgegevens en de toestemming om hen via deze weg te contacteren voor communicatie over onze dienstverlening. Onze bezoekers dienen een wijziging van adres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk te veranderen in hun ledenprofiel. De bezoeker is verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. Een lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd door de Speelbieb indien de bepalingen in dit reglement niet worden nageleefd.

Artikel 6 Ontlenen van het materiaal
De bezoeker is verplicht de materialen, bij ontlenen of terugbrengen, te beschermen tegen alle mogelijke schadelijke invloeden. Daarom is hij/zij steeds verplicht om een tas of zak bij te hebben. Er kunnen maximaal 5 verschillende artikelen tegelijkertijd worden geleend. Bij het ontlenen moet de bezoeker ter plaatse de inhoud controleren. Indien een stuk ontbreekt of als er veel schade is, moet dit meteen gemeld worden. Wordt dit niet gemeld, dan kan over een boete voor verlies of schade niet gediscussieerd worden. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. De uitleenperiode van een artikel kan éénmalig verlengd worden met één uitleenperiode. Dit kan online via onze catalogus of bij een van de medewerkers in de Speelbieb. Indien het einde van de uitleenperiode in een sluitingsperiode valt, wordt de uiterste terugbrengdatum aangepast.
Uitlenen of verlengen van materialen is niet meer mogelijk indien de schuld €5,00 of meer bedraagt.

Artikel 7 Terugbrengen materiaal
De bezoeker draagt zorg voor de geleende materialen. Bij verlies of beschadiging moet hij/zij de volledige kostprijs betalen. Na betaling mag de klant het beschadigde materiaal houden. De prijs staat vermeld in de catalogus. Voor normale slijtage wordt geen boete aangerekend.
Puzzels worden zoveel mogelijk ‘gemaakt’ teruggebracht. Het speelgoed moet tijdig, in oorspronkelijke staat, proper en volledig teruggebracht worden. Bij overschrijding van de uitleentermijn dien je te-laat-geld te betalen. Dit bedraagt de vermelde prijs op de speelgoedfiche in de catalogus. De eerste week wordt de bezoeker verwittigd via e-mail. Twee weken erna ontvangt men een eerste brief. Een maand erna ontvangt men een tweede brief met een factuur ter waarde van de niet ingeleverde materialen. De financiële dienst van het OCMW volgt de betaling van de factuur verder op volgens de gebruikelijke procedure. Het speelgoed moet tijdig, in oorspronkelijke staat, proper en volledig teruggebracht worden. Bij overschrijding van de uitleentermijn zal het stappenplan gevolgd worden. De bezoeker is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam geleende materialen. De bezoeker mag de uitgeleende materialen niet verder uitlenen.

Artikel 8 Gedragsregels
De Speelbieb is geen opvanginitiatief, de medewerkers zijn bijgevolg niet verantwoordelijk voor de kinderen. De kinderen kunnen ter plaatse vrij spelen onder ouderlijk toezicht. De begeleidende volwassene staat zelf in voor het kind. De Speelbieb en het terrein er rond worden in nette staat achtergelaten. Bij vertrek wordt het gebruikte materiaal opgeruimd. We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de volgende vooropgestelde gedragscode:
• In het lokaal geldt een algemeen rook- en alcoholverbod.
• Eten of drinken is niet toegestaan.
• We vragen respect voor het meubilair.
• Het toilet mag vrij gebruikt worden op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan met de voorzieningen.
• Op geen enkel moment of plaats in de speelbieb mag gedrag vertoond worden dat indruist tegen de openbare zeden.
• Dieren worden niet toegelaten in de speelbieb, met uitzondering vanblindengeleide- en surveillancehonden.
• Minderjarige bezoekers vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders ofwettelijke voogd.
• Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld door een speelbiebmedewerkerof een andere bevoegde instantie moet vergoed worden door de overtreder.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
De Speelbieb is niet verantwoordelijk voor ongevallen in de Speelbieb. De Speelbieb is ook niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies. De Speelbieb kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade/ongevallen door gebruik van het uitgeleende materiaal. 

Artikel 10 Akkoord
Alle onvoorziene situaties die niet in het uitleenreglement werden opgenomen, zullen door de medewerkers afzonderlijk behandeld worden. Door gebruik te maken van de diensten van de Speelbieb verklaart de bezoeker zich akkoord met dit reglement. Het reglement kan geraadpleegd worden op de  Facebookpagina van Het huis van het Kind en is steeds beschikbaar in de speelbieb. Bij inschrijving wordt het reglement éénmalig meegegeven.
Het niet naleven van deze richtlijnen leidt tot sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:
• Tijdelijke of definitieve uitsluiting van de speelbieb.
• Bij ernstige vergrijpen: juridische gevolgen.
• Bij vaststelling van schade aan gebouwen of interieur wordt de te betalen vergoeding bepaald na overleg met het bestuur.
Het meldpunt op de website van Tervuren kan gebruikt worden om een verbetervoorstel, een opmerking of een klacht in te dienen. De Speelbieb van Tervuren maakt deel uit van het Huis van het Kind, Sociaal Huis Tervuren, Markt 7a/3 in 3080 Tervuren, met ondernemingsnummer BE 0212 174 830.